Polityka prywatności
i Regulamin

Polityka prywatności

I. DEFINICJE​

 1. Administrator danych osobowych (Administrator) – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania;
 2. Dane osobowe – oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 3. Odbiorca – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania;
 4. Organ nadzorczy – oznacza niezależny organ publiczny ustanowiony przez państwo członkowskie, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 5. RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 6. Podmiot przetwarzający – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;
 7. Przetwarzanie danych – oznacza jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie danych osobowych;
 8. Polityka – niniejsza Polityka prywatności;
 9. Serwis – strona internetowy działająca pod adresem www.luxbroker.pl
 10. Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu;
 11. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu lub usług czy funkcjonalności opisanych w niniejszej Polityce;
 12. Zgoda – zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

II. JAK PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

 1.  Administratorem danych osobowych w Serwisie jest Dorota Michalik prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą LUX BROKER Dorota Michalik, mieszczącą się w Chorzowie (41-500) przy ul. 11 Listopada 49 lok. 13, posiadająca NIP: 5532323189, REGON: 240983347 (dalej „Administrator”). Kontakt możliwy pod adresem e-mail: biuro@luxbroker.pl
 2. Dane osobowe są przetwarzane w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, co jest niezbędne do świadczenia poszczególnych usług. Dodatkowo Administrator pozyskuje dane statystyczne /anonimowe/ związane z aktywnością w Serwisie np. czas przebywania na stronie niezidentyfikowanego Użytkownika.
 3. Poza ust. 3 Administrator może przetwarzać dane osobowe w związku z szczegółowymi celami, o których osoba, której dane dotyczą, w tym Użytkownik, jest wcześniej informowana, m. in.:
  • w celu zawarcia i wykonania umowy;
  • zgodnie z celem, zawartym w dobrowolnej zgodzie;
  • ze względu na obowiązek prawny ciążący na Administratorze;
  • gdy to konieczne, w celu ochrony żywotnych interesów;
  • z uwagi na prawnie uzasadniony interes Administratora.
 4. Dane osobowe są:
  • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
  • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
  • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
  • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
  • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
  • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

III. GROMADZONE DANE OSOBOWE W SERWISIE

 1. Dane osobowe Użytkowników są zbierane poprzez:

  1. Korzystanie z serwisu – w związku z interakcją z Serwisem mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii. Udostępnianie niektórych danych, związanych np. z cookies, może być blokowane np. przez ustawienia plików cookies, o czym więcej w pkt. V Polityki. Dane te są przetwarzane:
   • w celach analitycznych i statystycznych polegających na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, ich preferencji oraz poprawy stosowanych funkcjonalności serwisu. Prawną przetwarzania w takim przypadku jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na udoskonalaniu swojego produktu oraz treści w Serwisie;
   • w celach marketingu własnego co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  2. Formularz kontaktowy – w celu utrzymania korespondencji, wysłania zapytań i udzielenia odpowiedzi. Użytkownik podaje imię oraz adres e-mail. Wpisuje zapytanie do formularza. Podanie danych w trakcie kontaktu z Administratorem jest dobrowolne, jednak niezbędne do obsługi związanej z realizacją kontaktu co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  3. Dokonania płatności – w celu realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a płatność dokonywana jest za pośrednictwem odbiorców, którzy mogą otrzymać Użytkowników m. in. imię, nazwisko, adresu e-mail, godziny otrzymania przelewu, tytułu przelewu, nazwa banku i adres w nim wskazany. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości wykonania przelewu i zawarcia umowy darowizny. Więcej informacji znajduje się w dedykowanym Regulaminie świadczenia płatności Przelewy24 dostępny TUTAJ.
  4. Polecenia – wchodząc na stronę Serwisu, mogła Pani/Pan uzyskać link od znajomych. Od nich możemy również otrzymać Pani/Pana dane osobowe (kontaktowe) co jest prawnie usprawiedliwionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) i ma związek z dążeniem do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

IV. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

 1. Celem realizacji poniższych praw należy skontaktować się z Administratorem na podany adres w pkt II.1. Administrator ma obowiązek potwierdzić tożsamość wnioskodawcy. Odpowiedź może być udzielona za pomocą tego samego kanału, którym wpłynął wniosek: elektronicznie lub drogą tradycyjną.

  1. Prawo dostępu do danych. Administrator umożliwia dostęp do przetwarzanych danych osobowych każdemu właścicielowi danych na podstawie złożonego wniosku. Administrator może wyeksportować z baz danych informacje jakie posiadamy o Pani/Panu i przesłać je zwrotnie w jednym z powszechnie wykorzystywanych formatów (np. xlsx, docx).
  2. Prawo poprawiania danych. Istnieje możliwość poprawienia swoich danych osobowych.
  3. Prawo do cofnięcia zgody. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo do jej cofnięcia w każdym czasie. Jednakże cofnięcie zgody ma skutek od momentu złożenia takiego oświadczenia i nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez ADO zgodnie z prawem przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Użytkownika żadnych negatywnych konsekwencji, jednakże uniemożliwić dalsze korzystanie z usługi lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem świadczone są jedynie za zgodą Użytkownika.
  4. Prawo do bycia zapomnianym. Administrator umożliwia właścicielowi usunięcie swoich danych osobowych z rejestrów przetwarzanych przez Administratora. Jednocześnie pragniemy poinformować, że Administrator ma prawo odmówić usunięcia części lub całości danych, które są przetwarzane w przypadku, gdy wniosek jest nieuzasadniony lub w przypadku, w którym przepisy prawa polskiego lub UE nakazują zachowanie takich danych. W przypadku odmowy ADO wskazuje powody odmowy w tej samej formie, w której otrzymał wniosek.
  5. Prawo do sprzeciwu. Dane Osobowe dla których wniesiono skutecznie sprzeciw nie są wykorzystywane ani przetwarzane przez Administratora. Jeżeli wykorzystanie danych jest niezbędne ze względu na prawnie uzasadnione interesy administratora lub strony trzeciej, ADO ma obowiązek udowodnienia, że przetwarzanie przez niego tych danych jest konieczne i prawnie uzasadnione.
  6. Prawo do przenoszenia danych. Zgodnie z RODO może być złożona prośba przez Panią/Pana, aby Administrator wyeksportował dane, które otrzymał od Użytkownika w toku wszystkich kontaktów, do odrębnego pliku, w celu ich dalszego przekazania do innemu podmiotowi będącym nowym Administratorem tych danych.
  7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Każda osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarza ADO, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważa, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.

V. POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 1. Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu osoby korzystającej z Serwisu. Te pliki zbierają informacje ułatwiające korzystanie z Serwisu, np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności. Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator wykorzystuje pliki cookies przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu mogą obejmować:
 2. pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);
 3. pliki cookies uwierzytelniające wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);
 4. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);
 5. sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);
 6. trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies).
 7. W Serwisiewykorzystujemy również pliki cookies pochodzące od podmiotów trzecich:
 8. służące do monitorowania ruchu na stronie Serwisu, tj. analityki danych, w tym:
 1. cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie i zgromadzone w ten sposób informacje przekazuje najczęściej na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowuje
  • można zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies Google danych dotyczących korzystania z Serwisu, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout;
 2. służące do promowania Serwisu w wynikach wyszukiwania oraz na stronach osób trzecich (Google Adwords), a także wykorzystywania narzędzi remarketingowych. Przy okazji odwiedzin Serwisu w Twoim urządzeniu pozostaje cookie remarketingowe firmy Google, który z pomocą pseudonimizowanego identyfikatora (ID) oraz na podstawie odwiedzanych przez Ciebie stron umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach
  • dalsze przetwarzanie danych ma miejsce tylko wtedy, gdy została wyrażona przez Panią/Pana zgoda wobec Google na łączenie historii przeglądania i użycia aplikacji z Pani/Pana kontem oraz wykorzystanie informacji z konta Użytkownika Google do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych. Jeśli w takim przypadku Użytkownik pozostanie zalogowany na koncie Google podczas wizyty w Serwisie, Google wykorzysta dane Użytkownika razem z danymi Google Analytics w celu stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy tymczasowo Pani/Pana dane osobowe z danymi Google Analytics, aby utworzyć grupy docelowe;
  • można dezaktywować cookies wykorzystywane do remarketingu w ramach ustawień konta Google Użytkownika: https://adssettings.google.com. Ponadto, w ramach ustawień plików cookies z poziomu Serwisu można wyłączyć wykorzystywanie plików cookies na potrzeby remarketingu;
  • wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania Twojej zgody, która może być wyrażona między innymi poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki. Naturalnie, taka zgoda może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki;
  • szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z działaniami analitycznymi i marketingowymi można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/
 3. Logi serwera także przetwarzają pewne dane. Mianowicie korzystanie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym funkcjonuje. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera, które obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji. Logi serwera są udostępniane jedynie osobom upoważnionym do administrowania serwerem.
 4. Użytkownik w każdej chwili może zmienić samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików cookies swojej przeglądarki.  Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:
  • Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  • Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl
  • Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4027947/windows-delete-cookies
  • Google Chrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  • Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
  • Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies
 5. Ograniczenie zapisu i dostępu do plików cookie na urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji serwisu.

VI. PODMIOTY PRZETWARZAJĄCE I ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 1. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, dostawcy usługi hostingu, firmom świadczącym usługi dostawy i utrzymania oprogramowania, dzięki którym możemy prowadzić serwis, kontaktować się z Użytkownikiem oraz umożliwić dokonywanie płatności on-line.
 2. W przypadku usług Google, mimo przetwarzania danych w Europie, tak spółka matka znajduje się poza obszarem EOG, w związku z czym może dojść do dalszego transferu, o czym już odrębny administrator powinien poinformować zgodnie z RODO, czyli Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; dostępna polityka prywatności znajduje się pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl. Google może przekazać w sposób legalny dane poza obszar EOG do Stanów Zjednoczonych, zgodnie z Rozdziałem V RODO, w związku z uczestniczeniem w programie Tarczy Prywatności (Privacy Shield).

VII. PROFILOWANIE

 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Użytkownika żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację.
 2. Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych może być stosowane wobec Twoich danych wyłącznie w celach statystycznych i analitycznych, związanych z udoskonalaniem naszego Serwisu, a także w celu wyświetlania spersonalizowanych reklam.

VIII. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 1. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, to dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania.
 2. W przypadku danych wskazanych w innych celach, czas przechowywania danych będzie wskazany w odpowiednich Politykach/Regulaminach poszczególnych usług, w tym gdy będą to dane finansowe, mogą być one przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 3. W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego – przez rok od ostatniej wiadomości, celem umożliwienia swobodnej komunikacji związanej.

IX. ZMIANA POLITYKI

 1. Administrator zastrzega sobie prawo aktualizacji niniejszej Polityki bez konieczności informowania o tym użytkowników.
 2. Wprowadzone zmiany w Polityce zawsze będą publikowane w Serwisie.
 3. Polityka wchodzi w życie i obowiązuje od 01.05.2020 r.

Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PŁATNOŚCI
Serwis Lux Broker daje możliwość dokonania płatności on-line za usługi doradcze oferowane osobom pełnoletnim chcącym dowiedzieć się o możliwościach kredytowych jakie oferuje rynek oraz instytucje finansowe. W imieniu naszego zespołu zapraszamy do serwisu dostępnego na stronie www.luxbroker.pl

I. DEFINICJE

Terminy użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:
 1. Polityka prywatności – dokument opisujący sposób przetwarzania danych osobowych osób korzystających z Serwisu dostępny pod adresem www.luxbroker.pl
 2. LUX BROKER – Dorota Michalik prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą LUX BROKER Dorota Michalik, mieszczącą się w Chorzowie (41-500) przy ul. 11 Listopada 49 lok.13, posiadająca NIP: 5532323189.
 3. Operator płatności – PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza z której korzysta LUX BROKER w ramach usług Przelewy24.
 4. Regulamin – niniejszy dokument.
 5. Serwis – prowadzona przez Organizatora, na zasadach określonych w Regulaminie, platforma on-line, na której i za pośrednictwem której Organizator prowadzi działania informacyjne, marketingowe i promocyjne dotyczące siebie i Partnerów, dostępna w domenie profiso.pl
 6. Umowa – umowa zawarta na odległość pomiędzy LUX BROKER a Użytkownikiem, której przedmiotem jest otrzymanie profesjonalnego doradztwa kredytowego („usługa”) przez Użytkownika w zamian za dokonaną płatność zrealizowaną przy pomocy Serwisu na rzecz LUX BROKER.
 7. Użytkownik – podmiot, który korzysta z Serwisu lub wcześniej kontaktowała się z LUX BROKER i zaakceptował warunki Regulaminu.
 8. Informacja handlowa – informacja w rozumieniu art. 2 pkt 2) ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 18.07.2002 r.  (t.j. z 2020 r. poz. 344) („usiude”).
 9. Ustawa konsumencka – ustawa o prawach konsumenta z 30.05.2014 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).
 

II. POSTANWIENIA OGÓLNE

1.     Każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu oraz Polityką prywatności przed dokonaniem płatności za usługę.
2.      Użytkownik będący osobą fizyczną korzystając z Serwisu oraz dokonując płatności oświadcza, że ukończył 18 rok życia przed zawarciem Umowy.
3.      W imieniu Użytkownika będącego osobą prawną lub jednostkami organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, ale mogącym we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, Umowę zawrzeć może osoba, która posiada stosowne umocowanie do reprezentowania podmiotu.
4.      Do korzystania z usług LUX BROKER uprawniona jest jedynie Użytkownik, który dokonał płatności przy pośrednictwie Operatora płatności.
5.      Dokonanie płatności przy pośrednictwie Operatora płatności nie wymaga założenia konta lub zarejestrowaniu się czy zalogowaniu w Serwisie.
6.      Z LUX BROKER możliwy jest kontakt pod adresem biuro@luxbroker.pl, natomiast z Operatorem płatności pod nr telefonu: +48616429344. Opłata za połączenie, zgodnie z cennikiem/taryfą operatora Użytkownika – w przypadku kontaktu z LUX BROKER. LUX BROKER nie odpowiada za możliwe poniesione koszty związane z czynnościami między Użytkownikiem a Operatorem płatności.
7.      Dane kontaktowe podane w ust. 6 są właściwe dla reklamacji dotyczących płatności zgłoszonych przez Użytkownika, zgodnie z regulaminem Operatora płatności który jest akceptowany i udostępniany podczas dokonywania płatności. Takie zgłoszenie reklamacyjne związane z płatnością można zgłaszać nie tylko na dane adresowe Operatora płatności (PayPro: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, Polska) w formie pisemnej czy telefonicznie, ale także przy pomocy formularza dostępnego na stronie http://przelewy24.pl/kontakt/reklamacja.
8.      LUX BROKER oświadcza, że nie będzie dostarczał treści o charakterze bezprawnym.
9.      Usługa świadczona przez LUX BROKER nie stanowi doradztwa finansowego, ubezpieczeniowego lub inwestycyjnego w rozumieniu ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym czy ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, a także nie stanowi działalności regulowanej przepisami, tym samym Użytkownik akceptuje fakt, że przedstawiciele LUX BROKER nie świadcząc usług wymienionych w/w ustawach nie spełniają wymogów nakładanych na takie osoby świadczące usługi doradcze w ramach w/w ustaw.
10.    LUX BROKER oświadcza, że nie jest w żaden sposób powiązany pośrednio lub bezpośrednio z instytucjami bankowymi, ubezpieczeniowymi czy kredytowymi. Natomiast Użytkownik oświadcza, że jest świadomy własnych możliwości finansowych, a przedstawione treści przez LUX BROKER nie traktuje jako namowę do wzięcia produktu bankowego, kredytowego lub ubezpieczeniowego czy innego finansowego. Użytkownik jest świadom ryzyka gospodarczego jaka niesie podejmowana decyzja m. in. rozumie, że zmienność stop procentowych wpływa na wysokość rat kredytu.
11.    LUX BROKER nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z korzystania ich usług lub Serwisu, gdyż nie uczestniczy na żadnym etapie ani w żaden sposób przy negocjowaniu oraz podpisywaniu ostatecznej umowy z podmiotem trzecim (np. bankiem). LUX BROKER nie jest również oficjalnym przedstawicielem podmiotów trzecich (np. banków), co Użytkownik akceptuje, rozumie i czego jest świadom.
12.    Ceny widoczne na stronach Serwisu bądź płacone, są cenami brutto (zawierają podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich. Odstępstwa od zasady waluty polskiej są wyraźnie zaznaczone. W przypadku prawnie wiążącego wejścia przez Polskę do tzw. strefy euro, ceny na stronach Serwisu wyrażane będą w okresie przejściowym w złotych polskich i w euro, a po jego ustaniu – w euro. W przypadku powstania wątpliwości czy cena towaru jest wyrażona w złotych polskich czy w euro, do czasu prawnie wiążącego wejścia przez Polskę do tzw. strefy euro, przy braku wyraźnego zaznaczenia, że cena wyrażona jest w euro, należy rozumieć, iż cena jest wyrażona w złotych polskich.
13.    Ceny widniejące w Serwisie, jak również opisy usług stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (art. art. 66 czy 66(1) Kodeksu cywilnego).
14.    LUX BROKER zastrzega zmianę cen usług widniejących na stronach Serwisu, wprowadzania bądź odwoływania promocji lub innych zmian, bez konieczności informowania Użytkownika.
15.    W przypadku niemożliwości świadczenia usług LUX BROKER niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Użytkownika i zwróci jemy całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
16.    Do dokonania płatności za usługę konieczna jest pełna akceptacja Regulaminu oraz Polityki prywatności.

III. WYMAGANIA TECHNICZNE I DOKONYWANIE PŁATNOŚCI

1.      Do korzystania z Serwisu oraz dokonywania w nim płatności potrzebna jest odpowiednia infrastruktura informatyczna spełniająca minimalne wymagania, tj. zgodnie z wymogami Operatora płatności niezbędne jest:
a.      posiadanie dostępu do Internetu (min. 512 kb/s),
b.      możliwość korzystania z jednej z przeglądarek internetowych: Internet Explorer 7, Firefox 4, Chrome 4, Safari 5, Opera 11, Edge lub nowszych,
c.       posiadanie aktywnego adresu e-mail,
a przede wszystkim Użytkownik powinien posiadać urządzenie końcowe (komputer, laptop, tablet, smartphone z androidem 7.0 lub nowszym odpowiednim legalnym systemem operacyjnym typu Windows XP) ze sprawnymi urządzeniami umożliwiającymi poprawne przeglądanie stron internetowych oraz wypełniania formularzy.
2.      Dodatkowo do dokonania płatności za Umowę potrzebne jest podanie prawidłowych danych w trakcie realizacji płatności oraz posiadanie środków na koncie i umożliwienie ich dokonywania za pośrednictwem przelewów internetowych.
3.      W Serwisie istnieje możliwość dokonania przelewu środków celem dokonania zapłaty dzięki funkcjonalności udostępnionej przez Operatora płatności zwanej „przelewy24”.
4.      Istnieje możliwość płatności w sposób następujący
a.      poprzez przelew elektroniczny
b.      przelewem kartą płatniczą.
5.      Po wykonaniu opłaty następuje uznanie konta LUX BROKER w serwisie przelewy24. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto LUX BROKER w serwisie przelewy24.
6.      Serwis jest zabezpieczony certyfikatem bezpieczeństwa SSL, którego ważność można sprawdzić w oknie przeglądarki internetowej.

IV. PRZEBIEG TRANSAKCJI

1.      Zakup usługi można dokonywać w Serwisie przez naciśnięcie przycisku „kupuję i płacę”, a następnie w celu realizacji płatności zostanie przeniesiony na stronę Operatora płatności by dokończyć dokonanie zapłaty na rzecz LUX BROKER.
2.      Podczas dokonywania płatności Użytkownik, będący kupującym, jest zobowiązany w okienku Operatora płatności do podania prawidłowych swoich danych osobowych: imienia i nazwiska, oraz adresu zamieszkania i adresu e-mail celem dokonania płatności, czego wymaga Operator płatności. Dane te są potrzebne do zawarcia Umowy i dokonania płatności.
3.      Następnie po wybraniu formy płatności i dokonaniu niezbędnych operacji Użytkownik może dokonać płatności zgodnie z przedstawioną instrukcją na stronach Operatora płatności.
4.      System Operatora płatności zweryfikuje dokonanie przelewu, o czym LUX BROKER zostanie poinformowany
5.      Transakcji zostaje nadany numer, a jeżeli zostanie uznana za prawidłową jest uznawana za zakończoną.
6.      Po zawarciu Umowy Użytkownikowi dostarczane jest potwierdzenie na wskazany adres e-mail, wraz z informacjami o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy konsumenckiej, w tym niniejszym Regulaminem (nieodpłatnie).
7.      Jeżeli umowa nie została wcześniej zawarta, to LUX BROKER przystąpi niezwłocznie do jej wykonania (w ramach ewentualnego kontaktu telefonicznego w godzinach 9-20 lub za pośrednictwem e-mail całodobowo), z zastrzeżeniem pkt. II.15. Regulaminu.

V.  ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.      Zgodnie z art. 38 ustawy konsumenckiej prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
a.     o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
2.      W związku z powyższym Użytkownik oświadcza, że przed zawarciem Umowy został poinformowany, iż utracił prawo do jej odstąpienia.

VI. REKLAMACJE

1.      Wszelkie reklamacje dotyczące Umowy powinny być zgłoszone LUX BROKER na adres  wskazany w pkt. II.6 Regulaminu lub drogą korespondencyjną na adres LUX BROKER.
2.      W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik dokładnie powinien opisać w szczególności:
a.     zaistniały problem (opis reklamowanej sprawy) oraz
b.     podać swój adres poczty elektronicznej z którego korzysta, a został podany celem zawarcia Umowy, by LUX BROKER mógł zidentyfikować opisywaną sprawę i ustosunkować się do niej wysyłając odpowiedź na podany adres e-mail.
3.      Organizator nie później niż w terminie trzydziestu dni kalendarzowych od otrzymania reklamacji rozpatruje ją odpowiadając tym samym kanałem, którym ją otrzymał, z tym zastrzeżeniem, że domyślnym kanałem jest poczta elektroniczna, której adres został zgłoszony podczas przyjmowania reklamacji.
4.      Zgłoszenie reklamacyjne uznaje się za przyjęte przez Sprzedawcę, jeżeli odpowiedź na reklamację nie nastąpi w terminie zastrzeżonym w ust. 3.

VII. OCHRONA PRYWATNOŚCI

1.     LUX BROKER dba o ochronę danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności
2.      Rozmowy telefoniczne nie są nagrywane przez LUX BROKER.
3.      W LUX BROKER korespondencja elektroniczna lub zawarte umowy czy dokonane płatności mogą być archiwizowane zgodnie z Polityką prywatności, tj. jedynie w celu ewentualnego dochodzenia, ustalania lub obrony przed roszczeniami przez czas wskazany do przedawnienia roszczeń, zgodnie z kodeksem cywilnym, lub w celu spełnienia wymogów prawnych zgodnie z wymogami ustaw szczególnych (np. podatkowych) i w czasie w nich wskazanym. Dodatkowo LUX BROKER jest zobowiązany umową zawartą z Operatorem płatności do przechowywania dokumentów potwierdzających spełnienie świadczenia, za które dokonano płatności przez okres co najmniej 24 miesięcy od daty wykonania Umowy zawartej przez Użytkownika z LUX BROKER objętej płatnością przyjmowaną przez Organizatora płatności.
4.      W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, zgodnie z umową może być do Użytkownika taka informacja wysłana, co stanowi prawnie uzasadniony interes LUX BROKER.
5.      Użytkownik jest zobowiązany podać swoje aktualne i prawdziwe dane osobowe. W przypadku ich zmiany Użytkownik niezwłocznie informuje LUX BROKER.
6.      W celu dokonania płatności za Umowę LUX BROKER udostępnia Organizatorowi płatności dane osobowe Użytkownika obejmujące adres e-mail w związku ze świadczeniem usług płatniczych udostępnianych na stronie internetowej.
7.      Po udostępnieniu Operatorowi płatności danych osobowych Użytkownika, staje się on odrębnym Administratorem danych osobowych i będzie je przetwarzał w celach związanych ze świadczeniem usług płatniczych, w szczególności w zakresie niezbędnym do zapobiegania oszustwom związanym z wykonywanymi usługami płatniczymi oraz dochodzenia i wykrywania tego rodzaju oszustw, a także identyfikacji Użytkownika w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
8.      Operator płatności jest uprawniony do wykonywania czynności objętych Umową za pośrednictwem agentów, w tym DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-327) przy ul. Kanclerskiej 15, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000306513, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164, w zakresie dopuszczalnym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
9.      Inne informacje związane ze sposobem przetwarzania danych osobowych przez operatora płatności można znaleźć w jego politykach, które są akceptowane podczas dokonywania płatności.
10.   LUX BROKER został zobowiązany przez Operatora płatności do poinformowania swoich beneficjentów rzeczywistych, o tym że ich dane osobowe będą udostępniane Operatorowi płatności jako Administratorowi danych w celach opisanych w ust. 11.
11.   Operator płatności oświadcza, że dane beneficjentów rzeczywistych po stronie LUX BROKER, będzie przetwarzać gdyż jest to niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Operatorze płatności jako Administratorze danych, wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W ramach konieczności LUX BROKER również może w taki sposób przetwarzać dane, jak wspomniano w ust. 11-10.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy konsumenckiej.
2.     LUX BROKER nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy wynikające z niewłaściwego działania serwera na którym umieszczono stronę internetową, Serwisu lub strony Operatora płatności, w tym nieodpowiednich przekierowań. Również LUX BROKER nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane wyświetlane na stronach Operatora płatności, awarie podmiotów trzecich (w tym telefonii komórkowych uniemożliwiających dokonywanie płatności), czy za szkody i krzywdy spowodowane działaniem lub zaniechaniem wynikającym z otrzymanych od Operatora płatności nieprawidłowych danych.
3.     Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem www.luxbroker.pl oraz w wersji pisemnej w siedzibie LUX BROKER.
4.     Regulaminy Operatora płatności są dostępne na jego stronie internetowej, w tym pod adresem https://www.przelewy24.pl/regulamin.
5.     LUX BROKER zastrzega możliwość zmiany Regulaminu. Użytkownicy zostaną poinformowani o jego nowej treści przez zamieszczenie jego obowiązującej wersji w Serwisie.
6.     Komunikacja z LUX BROKER następuje w języku polskim.
7.     LUX BROKER nie ponosi odpowiedzialności za nieodpowiednią konfigurację komputera, smartphona lub dostępu do Internetu Użytkownika.
8.     O ile obowiązek taki nie wynika z bezwzględnie obowiązującego prawa, LUX BROKER nie korzysta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Jednakże jest zobowiązany do poinformowania i zamieszczeniu linka do adresu platformy ODR https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage, oraz swojego adresu e-mail, który został podany w pkt. II.6 Regulaminu.
9.     Dla wszelkich sporów wynikłych ze stosowania Regulaminu jak i wszelkich stosunków prawnych wynikających z wykonania lub niewykonania Umowy, za wyjątkiem sporów z udziałem konsumentów, wyłącznie właściwy jest sąd właściwy dla siedziby LUX BROKER.
10.  Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu, przepisów prawa oraz posługiwania się prawdziwymi i autentycznymi danymi osobowymi.
11.  Zabronione jest ingerowanie w systemy informatyczne Serwisu oraz sposoby płatności udostępnione przez Operatora płatności.
12.  Zabronione jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym w szczególności na udostępnione adresy kontaktowe.
13.  Zabronione jest zawieranie Umowy, jeżeli nie jest się osobą do tego upoważnioną (w przypadku reprezentacji spółek prawa handlowego) lub jeżeli nie jest się osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnej. Zabronione jest również korzystanie z fałszywych danych identyfikacyjnych.
14.  Regulamin wchodzi w życie i obowiązuje od 01.05.2020 r.